Яндекс.Метрика  Gracjan Cimek -Комитет по сотрудничеству (Польша)

Заместитель руководителя

Комитета по международным отношениям и образованию в республике Польше

   Gracjan Cimek -Заместитель руководителя Комитета по международному сотрудничеству и образованию в Польше. 

 

        Akademia Marynarki Wojennej – stanowisko asystenta; od 2009- stanowisko adiunkta; od 2012 funkcja zastępcy Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

Curriculum Vitae

 

Dane personalne:

 • data i miejsce urodzenia: 1.07.1979, Gdańsk.

 • stan cywilny: żonaty

 • jedno dziecko 

Wykształcenie:

 • 1986 - 1994 - Szkoła Podstawowa nr 67, Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5.

 • 1994 - 1998  - Liceum Handlowe, Gdańsk, ul. Seredyńskiego 1a.

 • 1999 - 2004 - studia stacjonarne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: politologia ze specjalnością przemiany cywilizacyjne. Studia ukończone w grupie 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego.

 • 2007 - 2008 - przewód doktorski na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Politologii. Uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

 

Zatrudnienie:

 • 2005- 2006 - Gdańska Wyższa Szkoła Administracji -asystent

 • 2008 – Akademia Marynarki Wojennej – stanowisko asystenta; od 2009- stanowisko adiunkta; od 2012 funkcja zastępcy Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

Problematyka badawcza

 

W swoich badaniach koncentruje się na miejscu polityki rozumianej jako realizacja dobra wspólnego w rozwoju kultury upodmiotawiającej człowieka.  Dostrzega potrzebę rozwoju nowej metodologii badań społecznych dla ukazywania możliwości  funkcjonowania cywilizacji  przyszłości. Nową metodologię konstytuują interdyscyplinarne zasady naukowe, znamienne dla wszystkich nauk oraz swoiste dla nauk społecznych kategorie: ekologiczność, holizm, organizmiczność, systemowość, syntetyczność ukierunkowana, wznoszenie się „od abstrakcji do konkretu”, myślenie koniunkcyjne znoszące alternatywne. Z tego punktu widzenia analizuje procesy geopolityczne i cywilizacyjne w ich różnorodnych przejawach. Szczególną rolę przywiązuje do funkcji prognostycznej w badaniu stosunków międzynarodowych.

Obecnie zajmuje się problematyką briksologiczną weryfikując założenie, że BRICS jest konstruktywnym modelem rozwoju cywilizacyjnego ludzkości, którego aktywność stanowi kontrpropozycję, w szczególności w stosunku do dotychczasowego ładu międzynarodowego opartego na modelu neoliberalnego kapitalizmu.

 

Publikacje:

 • Autorstwo ponad 50 artykułów naukowych z dyscypliny nauka o polityce opublikowanych w Polsce i zagranicą (w językach angielskim, francuskim i rosyjskim)

 • Autorstwo czterech książek.

 

 

Członek Rady Naukowej Czasopism Naukowych

• "Colloquium" - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia

• "Outre TERRE. Revue europeenne de geopolitique ", Paryż, Francja

 

Członek towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych – Wiceprzewodniczący Region Pomorski

 • Polskie Towarzystwo Studiów Religijnych - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

 • European International Studies Association

 

Dodatkowe kwalifikacje:

 • znajomość języków obcych: angielski i rosyjski

 

Zainteresowania:

 

 • współczesna polityka międzynarodowa

 • muzyka

 • tenis ziemny

Dr Gracjan Cimek

Problematyka badawcza

 

W swoich badaniach koncentruje się na miejscu polityki rozumianej jako realizacja dobra wspólnego w rozwoju kultury upodmiotawiającej człowieka.  Dostrzega potrzebę rozwoju nowej metodologii badań społecznych dla ukazywania możliwości  funkcjonowania cywilizacji  przyszłości. Nową metodologię konstytuują interdyscyplinarne zasady naukowe, znamienne dla wszystkich nauk oraz swoiste dla nauk społecznych kategorie: ekologiczność, holizm, organizmiczność, systemowość, syntetyczność ukierunkowana, wznoszenie się „od abstrakcji do konkretu”, myślenie koniunkcyjne znoszące alternatywne. Z tego punktu widzenia prowadzi badania procesów geopolitycznych i cywilizacyjnych w ich różnorodnych przejawach. Szczególną rolę przywiązuje do funkcji prognostycznej w badaniu stosunków międzynarodowych.

 

Obecnie zajmuje się problematyką przekształceń porządku międzynarodowego i roli mocarstw wschodzących w kształtowaniu alternatywnego modelu rozwoju cywilizacyjnego w szczególności w stosunku wobec teorii i praktyki globalizacji neoliberalnego kapitalizmu.

 

 

Phd Gracjan Cimek

Doctor of Philosophy in Political Science (PhD). He is the Deputy Director of the Institute of International Relations at the Faculty of Humanities and Social Sciences at the Polish Naval Academy in Gdynia. He is vice-president of the Polish Society for International Studies - Pomeranian Region and a member of the editorial staff of scientific journals: "Colloquium" and French "Outre-Terre. Revue europeenne de geopolitique ".

His research focuses on politics understood as the pursuit of the common good for developing a culture to empower a human and nations. He sees the need to establish a new methodology of social research for portraying the viability of future civilization. The new methodology is constituted by interdisciplinary scientific principles, characteristic of all the sciences and social science-specific categories: environmental, holistic, organismic, systemic, syntheticity-oriented, ascent "from the abstract to the concrete", conjunctive thinking abolishing the alternative. From this point of view, analyzes geopolitical .geoeconomic and civilisational processes in various manifestations. He is currently reviewing the issue of changing world order and the role of emerging powers in building  alternative model of human civilization development,  in particular in relation to the existing international order based on the model of neoliberal capitalism.

 

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

 1. Recenzja A. Karpiński, Słownik pojęć filozoficzno – socjologicznych, Gdańsk 2000, ss.201, (w: ) Filozofia w dydaktyce akademickiej, pod red. E. Sajdak- Michnowskiej, Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2001, s. 124-126.

 2. Referendum w sprawie Konstytucji Europejskiej, Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, zeszyt nr 1, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2005, s. 7-16.

 3. Славянская идеология как разоблачение и преодоление (w:) Україна: шляхи культурного розвитку таформування духовної цілісності, Матеріали першої міжнародної наукової конференції, Чернігів 2006, s. 34-40.

 4. Bezdomność –„wieczna” idea czy idea „przejściowa”? „Miscellanea. Anthropologica et sociologica”, nr 7, Gdańsk 2006, s. 74-86

 5. Przyszłość partii a partia przyszłości w Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji”, nr 2, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2006, s. 25-44.

 6. Rosja jako wyzwanie dla Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji”, nr 4, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2007, s. 29-44.

 7. Bierdiajewowska nadzieja na lepszy świat a współczesna Rosja, „ Miscellanea. Anthropologica et sociologica”, nr 8, Gdańsk 2007, s. 61-72

 8. Homo politicus - homo transgressivus? “Miscellanea. Anthropologica et sociologica”, nr 9, Gdańsk 2008, s. 75-88.

 9. Próby interpretacji  współczesnego świata: system - świat I. Wallerstein’a i nadspołeczeństwo A. Zinowiewa, „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji”, nr 5, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2008, s. 7-44.

 10.  Uwarunkowania geograficzne jako faktor rosyjskiej polityki, „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji”, nr 6, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2008, s. 7-23.

 11. Wartości w poznawaniu zjawisk i procesów politycznych (w:) Politologia jako nauka? Analiza politologiczna wobec kwestii współczesnego świata, pod red. M. Krzysztofik, D. Gauza, Wydawnictwo Majus, Zielona Góra 2009, s. 39-48.

 12. Znaczenie geopolityki w warunkach procesu globalizacji, „Zeszyty Naukowe AMW”, ROK XLX NR 3 (178) 2009, Gdynia 2009, s. 113-132.

 13. Polityka w myśli Włodzimierza Sołowiowa, „Colloquium” rocznik I, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Akademia Marynarki Wojennej,  Gdynia 2009, s. 23-34..

 14. Elementy prawosławia w myśli eurazjatyckiej, „Przegląd religioznawczy”, 4/234, 2009, s. 225-236.

 15. Utopia polityki wobec wyzwań współczesności (w:) Utopia- wczoraj i dziś, pod red. T, Sieczkowskiego, D. Misztala, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 343-361.

 16. Możliwości i zagrożenia współczesnej utopii polityki (w:) Rozum i przestrzenie racjonalności, pod red. A. Chmielewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 235- 247.

 17. Rola kultury w kształtowaniu przewagi geopolitycznej Stanów Zjednoczonych, „Racja stanu”, nr 2 (8) 2010, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 169-178.

 18. Rosja. Państwo imperialne? Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2011, ss. 330.

 19.  Uwarunkowania cywilizacyjne w stosunkach Rosji i Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe AMW. Publikacje z zakresu europejskiej integracji, polityki i bezpieczeństwa”, rok LI, nr 181 A, Gdynia 2010, s. 35-46.

 20. W kierunku demokracji globalizacyjnej, „Colloquium” rocznik II, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Akademia Marynarki Wojennej,  Gdynia 2010, s.11-24.

 21. Bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej wobec wzrostu znaczenia Szanghajskiej Organizacji Współpracy (w:)  Unia Europejska a bezpieczeństwo Polski, red.  M. Malinowski, S. Musiał, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 87-107.

 22. Znaczenie  BRIC w polityce współczesnej Rosji (w:) Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i dla świata. Kontekst międzynarodowy, pod red. J. Diec, Kraków 2011, s. 135-152.

 23. „Europejskie marzenie” jako projekt cywilizacyjny (w:) Człowiek. Przewodnik. Mędrzec, pod red. M. Franz, P. Semków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 449-461.

 24. W labiryncie pojęć – globalizacja jako kategoria teoretyczna, „Zeszyty Naukowe AMW”, nr 4/2011 (187), Gdynia 2011, s. 159-178.

 25. Recenzja: Jacques Sapir, Nowy XXI wiek. Od „wieku Ameryki” do powrotu narodów, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2009, „Historia i Polityka. Studia z historii myśli politycznej i dyplomacji”, nr 4/2011, Toruń 2011, s. 239-246.

 26. Jerzy Kojkoł, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Gracjan Cimek, Relativism, terrorism, globalisation,  Biblioteka Humanistyczna,  t. 1, Gdynia 2011, ss. 117.

 27. Pomiędzy centrum a peryferiami. Wyzwania dla państwa, „Zeszyty Naukowe AMW. Zeszyty specjalne AMW”,  nr  187 A, Gdynia 2011, s. 41-56.

 28. Perspektywa badawcza Immanuela Wallersteina w badaniu stosunków międzynarodowych (w:) Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, pod red. A. Gałganek, E. Haliżak, M. Pietraś, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2012, s. 367-383.

 

 1. Gracjan Cimek, M. Franz, K. Szydywar – Grabowska, Współczesne stosunki polsko – rosyjskie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 228.

 2. Zderzenie utopii: utopia światowych dóbr publicznych kontra utopia waluty światowej (w:), Debata o walucie światowej, pod red. M. Domagała, R. Kobryński, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2012, s. 25-33

 3. Światowy Rosyjski Sobór Narodowy jako instytucja polityczno – religijna,   „Przegląd Religioznawczy”, nr 3/241, 2011, s. 141-155.

 4. Korporacje ponadnarodowe na globalnej szachownicy, „Historia i Polityka. Studia z historii myśli politycznej i dyplomacji”, nr 8/2012, Toruń 2012, s. 45-61.

33.  Globalne aspiracje grupy BRICS, “Przestrzeń społeczna”, nr 1/2013 (5), s. 128-158.

34.  World Russian National Council as a religious and political institution, „Anglojęzyczny Suplement Przeglądu Religioznawczego”, 2012, no. 1, s. 101-114.

35.  BRICS – w kierunku nowego reformizmu w polityce międzynarodowej, „Konteksty społeczne”, tom 1, nr 1, 2013, Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 62-72.

36.  Varsovie Pour l’Amérique et contre la Russie ? Nous doutons donc nous sommes,  „Outre –Terre. Revue europeenne de geopolitique”, nr 2013/3,  37, L’Esprit du Temps, Paris, s. 219-238.

37.  „Suwerenna demokracja” – prawica czy specyfika rosyjska? Prawica w Polsce i na świecie w XX i XXI wieku, pod red. Selim Chazbijewicz, Marcin Chełminiak, Tomasz Gajowniczek,  „Studia politologiczne”, Vol. III, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2013, s. 269-278.

38.  BRICS jako wyzwanie dl Unii Europejskiej (w:) X lat Polski w Unii Europejskiej - doświadczenia i  perspektywy" Wydawnictwo Gdańskiej  Szkoły  Wyższej, Gdańsk 2014, s. 237-253.

39.  Dilemmas of Russian Civilization Identity, (w:) Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe, Edited by V. Mihaylov. Instytut Geopolitiki, Częstochowa, 2014, s. 208-224.

40.  Wyzwania dla Polski jako uczestnika integracji europejskiej (w:) Polska w Europie 1989 -2014 25 lat po przemianach. Wybrane aspekty transformacji politycznych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014, s. 31-46.

41.  L'Union européenne marchepied de l'Allemagne dans le monde, „Outre –Terre. Revue europeenne de geopolitique”, 2014/4 (N° 41), L’Esprit du Temps, Paris, s. 219 – 224.

42.  Miejsce mesjanizmu w myśli Mariana Zdziechowskiego jako przykład religijnych uwarunkowań polityki, „Przegląd religioznawczy”, nr 2/2014, s. 41-56.

43.   Procesy odbudowy mocarstwowej pozycji Rosji, (w:) Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Cz. 2 Kontekst polityczny i gospodarczy, pod red. J. Diec, A. Jach, , Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 153-163

44.  Przedmowa do wydania polskiego: M. H. Van Herpen, Putinizm. Powolny rozwój radykalnego reżimu prawicowego w Rosji, Wydawnictwo Józef Częścik. Grupa wydawnicza Harmonia, Gdańsk 2014, s. 19-23.

45.   Stosunek BRICS do kryzysu ukraińskiego wyrazem nowej wizji porządku międzynarodowego (w:) Czas EuroMajdanu, pod red. R. Potocki, M. Domagała, D. MiłoszewskaEuropejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2014, s. 704-729.

46.   Przywództwo polityczne- interpretacja w kontekście współczesnej globalizacji, (w: ) Historia- interpretacja- reprezentacja, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, J. Taraszkiewicz, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2015, s. 181-194.

47.  Instytucjonalizacja jako czynnik rozwoju klubu BRICS (w:) Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, T.1, pod redakcją Elżbiety Stadtmuller i  Łukasza Fijałkowskiego, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015, s. 189-206.

48.  Tianxiang Zhu, Gracjan Cimek, China and New International Order: thoughts and practice of justice, ”Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, Zeszyt 9/ 2016, s. 90-104

49.  Krytyczna analiza wybranych aspektów teorii neoliberalizmu (w:) Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych . Teoretyczny pluralizm, pod red. Edward Haliżak, Rafał Ożarowski, Anna Wróbel, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016, s. 233-246.

50.  Boundary conditions of multilateralism as a factor of international security in the XXI century (w:) Security in the conditions of bifurcation of the international system. Challenges for policy and education, ed. Mariusz Brodnicki, Gracjan Cimek, Dominik Bień, Wydawnictwo Talkom, Kijów 2016, s. 95-112.

51.   Podstawowe problemy geopolityki i globalizacji, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2016, ss. 412.

Адрес и контактные данные

ассоциации судебных экспертов и специалистов по опросам с использованием полиграфа

Юридический, фактический и почтовый адрес Ассоциации:

125009, г. Москва, ул. Тверская, д.20 стр.1

  телефон ассоциации:

 

8(495)741-11-72,

E-mail: 1@a-mvi.com

Позвоните нам или напишите и мы обязательно Вам ответим: